Zespół ds. samooceny - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

 

Zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy pn. „Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych” oraz Wytycznymi programowymi w sprawie wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych oraz zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w ramach RPO WSL 2014-2020 , IZ RPO WSL 2014-2020 zobligowana jest do wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniających stwierdzone rodzaje ryzyka. W tym celu konieczne stało się powołanie zespołu, który będzie dokonywał samooceny ryzyka nadużyć finansowych.

 

Mając na uwadze powyższe Zarząd Województwa Śląskiego, pełniący funkcje IZ RPO WSL 2014-2020, uchwałą nr 1723/65/V/2015 z dnia 15 września 2015 roku powołał Zespół ds. samooceny, który będzie dokonywał samooceny ryzyka nadużyć finansowych.

 

Czym są nadużycia finansowe?

 

Nadużycie to nieetyczne, często nielegalne zachowanie, mające na celu osiągnięcie osobistych korzyści, zazwyczaj korzyści finansowych. Zgodnie z art. 1 lit. a Konwencji sporządzonej na mocy art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich jest to jakiekolwiek celowe działanie lub zaniechanie naruszające interesy finansowe Wspólnot Europejskich w odniesieniu do wydatków, polegające na:

 • wykorzystaniu lub przedstawieniu nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,
 • nieujawnieniu informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,
 • niewłaściwym wykorzystaniu takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane;

w odniesieniu do przychodów, jakimkolwiek umyślnym działaniu lub zaniechaniu dotyczącym:

 • wykorzystania lub przedstawienia fałszywych, nieścisłych lub niekompletnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu bezprawne zmniejszenie środków budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez lub w imieniu Wspólnot Europejskich,
 • nieujawnieniu informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,
 • niewłaściwego wykorzystania korzyści uzyskanej zgodnie z prawem, w tym samym celu.

Nadużyciem jest wszelkie działanie lub zaniechanie, łącznie z podaniem błędnych informacji, które w sposób świadomy lub lekkomyślny wprowadza w błąd lub usiłuje wprowadzić w błąd stronę w celu osiągnięcia korzyści finansowej lub innej albo uniknięcia zobowiązania. Do najczęściej identyfikowanych nadużyć finansowych należą, m.in.: korupcja, konflikt interesów, nadużycia finansowe występujące podczas zamówień publicznych oraz fałszerstwa.

 

Polityka zwalczania nadużyć

 

Zgodnie z art. 125 ust. 4 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013, IZ RPO WSL we współpracy z IP RPO WSL zapewnia funkcjonowanie racjonalnego systemu zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych oraz wprowadza proporcjonalne i skuteczne środki ich zwalczania, podejmując wszelkie niezbędne środki w celu ochrony interesów finansowych UE.

 

W celu skutecznego rozwiązania problemu nadużyć IZ RPO WSL wypracowała uporządkowane podejście do zwalczania nadużyć finansowych. Na cykl zwalczania nadużyć finansowych składają się cztery podstawowe elementy:

 • zapobieganie,
 • wykrywanie i zgłaszanie,
 • informowanie, raportowanie i korygowanie.

Przyjęta przez IZ RPO WSL polityki zwalczania nadużyć finansowych została opisana w Wytycznych programowych w sprawie wprowadzenia skutecznych  i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych oraz zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Jak zgłosić nadużycie?

 

Jeżeli posiadają Państwo wiedzę o okolicznościach mogących świadczyć o wystąpieniu nadużycia finansowego związanego z realizacją RPO WSL, prosimy o przekazanie takiej informacji. Każdy sygnał dotyczący możliwości wystąpienia nadużycia finansowego jest szczegółowo badany, co umożliwia podjęcie stosownych działań zapobiegawczych lub korygujących.


Urzędnicy zatrudnieni w instytucjach europejskich mają obowiązek zgłaszania możliwych przypadków nadużyć finansowych lub korupcji, innej nielegalnej działalności lub uchybień dotyczących etyki zawodowej, które mogą stanowić poważne niedopełnienie obowiązków urzędnika UE.


Wszelkie informacje na temat nadużyć finansowych związanych z wdrażaniem Programu Regionalnego można przekazywać IZ RPO WSL:

 • w formie pisemnej na adres:

Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego
Wydział Rozwoju Regionalnego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

 • w formie mailowej na adres poczty elektronicznej: naduzycia@slaskie.pl

Informacja może zostać przekazana anonimowo.

 

Jednocześnie można złożyć zawiadomienie pisemne o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zawiadomienie pisemne powinno spełniać wymogi formalne określone w art. 119 Kodeksu postępowania karnego, tj. zawierać oznaczenie :

 • organu do którego jest skierowane zawiadomienie,
 • osoby wnoszącej pismo: imię, nazwisko oraz adres;
 • opis sprawy, której dotyczy zawiadomienie;
 • ewentualne załączniki (np. dokumenty potwierdzające zaistnienie przestępstwa – faktury, umowy itp.)
 • datę i podpis osoby składającej zawiadomienie.

Zawiadomienie może zostać wysłane pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczna, faksem lub dostarczone osobiście.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości w tym temacie należy kontaktować się z p. Magdaleną Cyprys - pracownikiem Biura Związku Subregionu Centralnego (tel. 32 461 22 52, e-mail: magdalena.cyprys@subregioncentralny.pl).

 

Więcej na ten temat wraz z przydatnymi dokumentami dostępne jest na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

 

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube