Zespół ds. ograniczania niskiej emisji - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

 

23 maja 2016 r. Marszałek Województwa Śląskiego, Pan Wojciech Saługa powołał Zespół Roboczy ds. ograniczania niskiej emisji. W jego skład wchodzi 35 osób - przedstawicieli samorządów, instytutów naukowych, uczelni wyższych oraz administracji rządowej.

W pracach zespołu będą uczestniczyć także parlamentarzyści, przedstawiciele stowarzyszeń oraz fundacji związanych z ochroną środowiska. Swój wkład w przyszły program antysmogowy wniesie także kościół katolicki oraz ewangelicki. Zadaniem zespołu będzie przygotowanie założeń do uchwały antysmogowej Sejmiku, która ma objąć całe województwo.

 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego reprezentują: p. Małgorzata Juchniewicz Główny specjalista ds.termomodernizacji w Urzędzie Miasta Zabrze oraz p. Daniel Wolny Kierownik Referatu Zarządzania Energią w Wydziale Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice.

 


Materiały merytoryczne z posiedzeń Zespołu są publikowane w strefie dla zalogowanych.


Corocznie w województwie śląskim dokonywana jest ocena jakości powietrza pod kątem jego zanieczyszczenia 12 substancjami: dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu, tlenkiem węgla, benzenem i ozonem, pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5 oraz zanieczyszczeniami oznaczanymi w pyle PM10: ołowiem, arsenem, kadmem, niklem i benzo(a)pirenem.

 

Pomimo stałej poprawy jakości powietrza w Polsce nadal dużym problemem pozostają ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Wyniki oceny jakości powietrza, przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, wskazują, że obecnie na stan jakości powietrza wpływa w pierwszej kolejności zjawisko tzw. niskiej emisji pochodzącej z tzw. sektora bytowo-komunalnego oraz transportu. W paleniskach domowych stosowane są często paliwa złej jakości oraz spalane odpady w nieprzystosowanych do tego celu instalacjach grzewczych.

 

Dotychczas na terenie województwa śląskiego działania mające na celu poprawę stanu jakości powietrza były realizowane w ramach pięciu programów ochrony powietrza począwszy od 2004 roku. Aktualnie obowiązującym programem jest Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego, ma on na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji, który został przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego 17 listopada 2014 roku.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości w tym temacie należy kontaktować się z p. Karoliną Jaszczyk- pracownikiem Biura Związku Subregionu Centralnego (tel. 32 461 22 59, e-mail: karolina.jaszczyk@subregioncentralny.pl).


Źródło: www.slaskie.pl

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube