Wytyczne programowe krajowe - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

 

Aktualnie obowiązujące wytyczne znajdują się na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 

 • Wytyczne w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
  Wytyczne z dnia 19.01.2016 r. - nadal obowiązujące.  Pobierz dokument.

 

 • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.
  Wytyczne z dnia 08.12.2016 r. - nadal obowiązujące. Pobierz dokument.
  Wytyczne z dnia 23.12.2015 r. - 07.12.2016 r.  Pobierz dokument.

 

 • Wytyczne dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
  Wytyczne z dnia 06.11.2015 r. - nadal obowiązujące.  Pobierz dokument.

 

 • Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 – 2020.
  Wytyczne z dnia 28.10.2015 r. - nadal obowiązujące.  Pobierz dokument.

 

 • Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.
  Wytyczne z dnia 19.10.2015 r. - nadal obowiązujące. Pobierz dokument.

 

 • Wytyczne w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym.
  Wytyczne z dnia 19.10.2015 r. - nadal obowiązujące. Pobierz dokument.

 

 • Wytyczne w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
  Wytyczne z dnia 09.10.2015 r. - nadal obowiązujące.  Pobierz dokument.

 

 • Wytyczne w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi.
  Wytyczne z dnia 22.09.2015 r. - nadal obowiązujące. Pobierz dokument.

 

 • Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020.
  Wytyczne z dnia 22.09.2015 r. - nadal obowiązujące. Pobierz dokument.

 

 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
  Wytyczne z dnia 22.09.2015 r. - nadal obowiązujące.  Pobierz dokument.

 

 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój.
  Wytyczne z dnia 28.08.2015 r. - nadal obowiązujące.  Pobierz dokument.

 

 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Polska Wschodnia 2014-2020.
  Wytyczne z dnia 25.08.2015 r. - nadal obowiązujące.  Pobierz dokument.

 

 • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
  Wytyczne z dnia 02.11.2016 r. - nadal obowiązujące. Pobierz dokument.
  Wytyczne z dnia 22.07.2015 r. - 01.11.2016 r.  Pobierz dokument.

 

 • Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.
  Wytyczne z dnia 20.07.2015 r. - nadal obowiązujące. Pobierz dokument.

 

 • Wytyczne w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
  Wytyczna z dnia 03.07.2015 r. - nadal obowiązujące.  Pobierz dokument.

 

 • Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.
  Wytyczne z dnia 02.08.2016 r. - nadal obowiązujące. Pobierz dokument.
  Wytyczne z dnia 03.07.2015 r. - 01.08.2016 r. Pobierz dokument.

 

 • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
  Wytyczne z dnia 06.09.2016 r. - nadal obowiązujące. Pobierz dokument.
  Wytyczne z dnia 02.06.2015 r. - 05.09.2016 r.  Pobierz dokument.

 

 • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
  Wersja obowiązująca od 24.10.2016 r. - nadal obowiązująca. Pobierz dokument.
  Wersja obowiązująca od 03.03.2016 r. do 23.10.2016 r. Pobierz dokument.
  Wersja obowiązująca od 28.05.2015 r. do 03.03.2016 r. Pobierz dokument.

 

 • Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
  Wytyczne z dnia 28.05.2015 r. - nadal obowiązujące. Pobierz dokument.

 

 • Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020.
  Wersja obowiązująca od 31.03.2017 r. - nadal obowiązująca. Pobierz dokument.
  Wersja obowiązująca od 08.05.2015 r. - 30.03.2017 r. Pobierz dokument.

 

 • Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
  Wytyczne z dnia 08.05.2015 r. - nadal obowiązujące.  Pobierz dokument.

 

 • Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.
  Wytyczne z dnia 03.11.2016 r. - nadal obowiązujące. Pobierz dokument.
  Wytyczne z dnia 30.04.2015 r. - 02.11.2016 r.  Pobierz dokument.

 

 • Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
  Wytyczne z dnia 22.04.2015 r. - nadal obowiązujące.  Pobierz dokument.

 

 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
  Wytyczne obowiązujące od 23.08.2017 r. - nadal obowiązujące. Pobierz dokument.
  Wytyczne obowiązujące od 14.10.2016 r. - 22.08.2017 r. Pobierz dokument.
  Wytyczne z dnia 10.04.2015 r. - 13.10.2016 r.  Pobierz dokument.

 

 • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020.
  Wytyczne z dnia 28.06.2016 r. - nadal obowiązujące. Pobierz dokument.
  Wytyczne z dnia 10.04.2015 r. - 28.06.2016 r.  Pobierz dokument.

 

 • Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.
  Wytyczne z dnia 06.03.2017 r. - nadal obowiązujące. Pobierz dokument.
  Wytyczne z dnia 31.03.2015 r. - 05.03.2017 r. -  Pobierz dokument.
   

 

 • Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020.
  Wytyczna z dnia 31.03.2015 r. - nadal obowiązujące.  Pobierz dokument.

 

 • Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
  Wytyczne z dnia 18.03.2015 r. - nadal obowiązujące.  Pobierz dokument.

 

 • Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
  Wytyczne z dnia 03.03.2015 r. - nadal obowiązujące.  Pobierz dokument.

 

 • Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020.
  Wytyczne z dnia 24.02.2015 r. - nadal obowiązujące.  Pobierz dokument.

 

 • Wytyczne w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020.
  Wytyczne z dnia 19.02.2015 r. - nadal obowiązujące.  Pobierz dokument.

 

 • Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.
  Wytyczne z dnia 30.01.2015 r. - nadal obowiązujące.  Pobierz dokument.

 

 • Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
  Wytyczne z dnia 30.01.2015 r. - nadal obowiązujące.  Pobierz dokument.

 

 • Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020.
  Wytyczne z dnia 21.01.2015 r. - nadal obowiązujące.  Pobierz dokument.

 

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube