Studium Transportowe - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

 

Zgodnie z decyzją Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centrlanego Województwa Śląskiego, Biuro Związku rozpoczęło od października 2015 r. prace nad opracowaniem Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. W ramach niniejszego dokumentu planuje się ujęcie wszystkich najistotniejszych elementów związanych z wizją rozwoju naszego Subregionu w kontekście m.in. transportu, infrastruktury drogowej czy też zrównoważonej mobilności miejskiej. Oczekuje się, że studium pozwoli zaplanować i wzmocnić podejmowane już działania w zakresie usprawnienia i integracji komunikacji, poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym czy też zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, dla wzmocnienia funkcji metropolitalnych obszaru Subregionu Centralnego.

 

Potrzebę opracowania Studium Transportowego obrazuje liczba oraz wartość przedsięwzięć z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego, jaka planowana jest do realizacji w ramach obecnej perspektywy finansowej europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020. Tylko w ramach samego poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dokonano alokacji środków w wysokości 348 244 103 EUR, co stanowi dzisiaj ponad 1,5 mld PLN. Dodatkowo w Działaniu 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego zidentyfikowano 8 projektów z Subregionu Centralnego, dla których szacunkowy wkład ze środków Unii Europejskiej wynosi obecnie ponad 800 mln PLN. Warto również pamiętać o listach rezerwowych, jak i projektach konkursowych, które planowane są do złożenia przez Członków Związku i inne podmioty z sektora transportu (m.in. organizatorów publicznego transportu zbiorowego).

 

Projekty planowane do realizacji ze środków europejskich wynikają z przeprowadzonej diagnozy oraz wspólnych strategicznych wyborów uzgodnionych przez jednostki będące Członkami Związku, które zostały ujęte w Strategii ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Mimo, iż Strategia ta diagnozuje kluczowe obszary wsparcia i niezbędne rozwiązania w ramach których zamierzone są do realizacji poszczególne przedsięwzięcia, to konieczne jest opracowanie dokumentu, który w sposób kompleksowy i całościowy będzie ujmował problematykę transportu, infrastruktury drogowej czy też zrównoważonej mobilności miejskiej całego regionu a nie tylko poszczególnych obszarów:

  • stworzony  dokument będzie obejmował  do tej pory opracowane m.in. plany, strategie i programy poświęcone w części lub w całości kwestiom transportowym, niemniej jednak są one w większości ograniczone zasięgiem terytorialnym do części Subregionu Centralnego Woj. Śl.  i/lub zakresem wykonanych badań i analiz; decyzja o realizacji tak wielu i o dużej wartości projektów wymaga kompleksowego i szczegółowego opracowania potwierdzającego zasadność ich realizacji, czego wymaga  zasada efektywności wydatkowania środków publicznych
  • dokument będzie uwzględniał wpływ planowanych do realizacji projektów na dalsze losy transportu w Subregionie Centralnym.

 

Kluczową kwestią jest również ujęcie w Studium Transportowym elementów planu zrównoważonej mobilności, które już w tej chwili wymagane są na potrzeby aplikowania o środki europejskie w sektorze transportu. Mimo, iż wymóg posiadania przez jednostki samorządowe takich planów ma obowiązywać po 2020 roku, to już teraz należy, jak wskazuje doświadczenie, podjąć prace zmierzające do ich opracowania. Poprzez ustalenie w Studium wspólnego planu możliwe będzie wyznaczenie jednego kierunku polityki w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej dla wszystkich jednostek samorządowych, co jest tym bardziej zasadne ze względu na specyfikę konurbacji śląsko-dąbrowskiej, w której występuje ogromne zagęszczenie miast na prawach powiatów posiadających własne polityki transportowe. Ponadto podmioty te będą miały solidny fundament do tworzenia własnych, bardziej szczegółowych zamierzeń w tym obszarze, przy zachowaniu wspólnie wyznaczonego podejścia.

 

Oczekuje się, że studium pozwoli zaplanować i wzmocnić podejmowane już działania w zakresie usprawnienia i integracji komunikacji, poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym czy też zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, dla wzmocnienia funkcji metropolitalnych obszaru Subregionu Centralnego. Potrzeba ta wynika przede wszystkim ze specyfiki województwa śląskiego, gdzie występuje największa w Polsce koncentracja ludności oraz poziom zurbanizowania regionu. Ponadto należy zaznaczyć, iż Subregion Centralny jest największym powierzchniowo, najludniejszym i najbardziej gęsto zaludnionym obszarem w województwie, co stawia go w sposób naturalny w roli głównego koła zamachowego rozwoju w wymiarze regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym.

 

Studium Transportowe obejmujące w sposób całościowy obszar Subregionu Centralnego pozwoli na wyrównanie dysproporcji w kwestii poziomu wiedzy i jakości opracowań w poszczególnych podregionach i jednostkach Subregionu Centralnego Woj. Śl., co spowodowane jest m.in.:

  • formą organizacji publicznego transportu zbiorowego (na terenie Subregionu Centralnego można wyróżnić kilku organizatorów publicznego transportu zbiorowego działających w różnej formie, np. poprzez związki międzygminne, zawarte porozumienia, działania na własne potrzeby);
  • rodzajem i jakością oferowanego publicznego transportu zbiorowego (tj. transport autobusowy, tramwajowy, kolejowy lub trolejbusowy);
  • zasobnością wybranych jednostek (z powodu braku środków w wielu jednostkach nie podejmuje się działań na rzecz rozwoju transportu);
  • brakiem komunikacji i wymiany dobreych praktyk między jednostkami.

W przypadku pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z p. Adamem Dziugiełem - pracownikiem Biura Związku Subregionu Centralnego (tel. 32 461 22 57, e-mail: adam.dziugiel@subregioncentralny.pl).

 

 

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube