Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej SC WSL - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego stanowi odpowiedź na nałożony przez IZ RPO WSL wymóg wynikania projektów (planowanych do realizacji w ramach poddziałania 4.5.1 [typ 1-3] RPO WSL 2014-2020) z dokumentu o charakterze planistycznym w zakresie planów, zawierających odniesienia do kwestii przechodzenia na bardziej ekologiczne i zrównoważone systemy transportowe w miastach.

 

Dokument ten zawiera m.in. diagnozę systemu transportowego naszego Subregionu, zakładane cele strategiczne zrównoważonej mobilności miejskiej, instrumenty równoważenia mobilności miejskiej oraz system wdrażania planu zrównoważonej mobilności miejskiej. W tym ostatnim (rozdział 6.) założono 8 kryteriów, które przesądzać mają o wynikaniu danego projektu z przedmiotowego dokumentu. Założono, że projekt ubiegający się o dofinansowanie powinien wpisywać się w wizję strategiczną PZMM poprzez spełnienie co najmniej 1 z 8 kryteriów. System ten powinien zagwarantować możliwość wynikania z PZMM wszystkim inwestycjom o jakie wnioskować będą beneficjenci w naborach (aktualnie trwających jak i przyszłych) w ramach poddziałania 4.5.1 RPO WSL 2014-2020 oraz przedsięwzięciom planowanym do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach POIŚ_TRA stanowiących tzw. projekty komplementarne ZIT.

 

Dodatkowo należy mieć na uwadze, że z powodu objęcia zakresem dokumentu całego Subregionu Centralnego, niemożliwe jest przeprowadzenie szczegółowej diagnozy i analizy na poziomie każdej z jednostek samorządowych. W tym celu założono pewien stopień ogólności, który odpowiadać ma zarówno obszarowi metropolii górnośląskiej (składającej się z miast na prawach powiatu) i jej otoczeniu (składającej się m.in. z gmin miejskich i wiejskich).

 

PZMM został przyjęty przez Walne Zebranie Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na mocy uchwały nr 17/2016 z dn. 11 marca 2016 r.

 

W listopadzie 2016 r. została przyjęta wersja II. PZMM, w której dokonano następujących zmian:

  • nowe uwarunkowania strategiczne wynikające z przyjętych i projektowanych dokumentów na szczeblu krajowym i regionalnym,
  • analizę możliwości rozwoju MPL Katowice i skomunikowania portu z centrum aglomeracji oraz
  • koncepcję uruchomienia kolei metropolitalnej na obszarze metropolii górnośląskiej
  • szczegółowy harmonogram i budżet realizowanych i planowanych inwestycji.

 

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube