Monitorowanie ZIT i sprawozdawczość - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

 

Zgodnie z zapisami Porozumienia nr 12/RR/2015 w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z dnia 17 marca 2015r. (wraz z późn. zm.) na Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego spoczywa obowiązek realizacji wybranych wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla działań/poddziałań ZIT RPO WSL 2014-2020 określonych w załączniku nr 3 do powyższego Porozumienia, jak i przedstawienia planu wykonania celów rocznych, pośrednich i końcowych w odniesieniu do wartości wskaźników postępu rzeczowego i finansowego, w szczególności z uwzględnieniem wskaźników do oceny ram wykonania, na zasadach i w terminie ustalonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL.

 

Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT – SUBREGION CENTRALNY

 

W związku z powyższym Biuro Związku wdrożyło Metodologię procesu monitorowania i sprawozdawczości dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego działającego jako IP ZIT RPO WSL 2014-2020, który stanowi podstawę dla prowadzenia w/w procesów.

 

Metodologia procesu monitorowania i sprawozdawczości

 


RAPORTY I SPRAWOZDANIA

Poniżej zamieszczamy dotychczasowe raporty okresowe z monitorowania i sprawozdania z realizacji ZIT w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego.

 

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube