Kryteria oceny projektów ZIT - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

 

Komitet Monitorujący RPO WSL 2014-2020 na swoim II posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2015 zatwierdził kryteria wyboru projektów w obszarze zgodności ze Strategią ZIT. Związek Subregionu Centralnego współpracował ściśle z Urzędem Marszałkowskim oraz Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju przy opracowaniu kryteriów powołując w tym celu grupę roboczą złożoną z przedstawicieli wszystkich podregionów. Prace nad kryteriami zostały zapoczątkowane przez Biuro Związku już w pierwszej połowie 2014 roku.

 

Poniżej prezentujemy ostateczny kształt kryteriów dostępu i ogólnych kryteriów ZIT. Kryteria szczegółowe dla poszczególnych priorytetów inwestycyjnych wchodzących w skład ZIT znajdują się w zakładce Kryteria merytoryczne oraz w zakładce Komitet Monitorujący.

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube