Grupa robocza ds. równości szans i niedyskryminacji - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami dla funduszy unijnych 2014-2020.

 

Troska o przestrzeganie zasady równości szans i niedyskryminacji a także zasady równości szans kobiet i mężczyzn jest nie tylko realizacją obowiązku prawnego, wynikającego z postanowień dokumentów Unii Europejskiej, ale przynosi również realne i rzeczywiste korzyści ekonomiczno–społeczne, a także jest niezbędnym warunkiem realizacji celów strategicznych Europa 2020, dotyczących stworzenia trwałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego i rozwoju społeczeństwa. W celu zapewnienia, że wszystkie działania współfinansowane ze środków EFSI będą realizowane z zachowaniem zasady równego traktowania i poszanowaniem prawa do różnorodności wszystkich osób i podmiotów korzystających z tych środków powstała Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020. Dokument ten stanowi także bezpośrednią i kompleksową odpowiedź na wymagania postawione przez Komisję Europejską państwom członkowskim w ramach tzw. warunkowości ogólnej ex-ante, dotyczącej zasad horyzontalnych: równości szans osób z niepełnosprawnościami (w tym zwłaszcza realizacji zapisów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych), zapobiegania dyskryminacji oraz równości szans kobiet i mężczyzn.


Agenda wskazuje na różne działania możliwe do podjęcia w ramach poszczególnych funduszy polityki spójności i realizowanych w oparciu o nie programów operacyjnych, uwzględniając wszystkie przesłanki dyskryminacyjne, wymienione w art. 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), do których należą:

 • płeć,
 • rasa lub pochodzenie etniczne,
 • religia lub światopogląd,
 • niepełnosprawność,
 • wiek,
 • orientacja seksualna.

Jednym z działań zaplanowanych do realizacji w ramach Agendy jest powołanie Grupy roboczej ds. równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami dla funduszy unijnych 2014-2020. 

 

Celem Grupy jest koordynacja realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami wyrażona w nastepujących zadaniach:

 • stworzeniu listy sprawdzającej, pozwalającej zweryfikować czy dana interwencja jest zgodna z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
 • inicjowaniu działań promujących zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach funduszy europejskich;
 • wymianie doświadczeń i informacji z zakresu wdrażania zasady równości szans niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
 • wskazaniu ewentualnych obszarów w ramach polityki równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, które należy zbadać w przypadku realizowanych ewaluacji;
 • wypracowywaniu podejścia i rozwiązań w zastosowaniu zasady w poszczególnych funduszach i typach projektów w tym np. zastosowania budżetowania równościowego.

Ze względu na dotychczasowe doświadczenie we wdrażaniu polityk horyzontalnych Europejskiego Funduszu Społecznego pracami Grupy kieruje Departament Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju. W jej skład wchodzą wyznaczeni przedstawiciele i przedstawicielki instytycji zarządzających programami współfinansowanymi z EFSI, Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, Pełnomocnika Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania oraz partnerów społecznych i organizacji działających w zakresie równości szans i niedyskryminacji.

 

Zgodnie z zapisami Agendy osoby wyznaczone do prac w Grupie powinny jedocześnie pełnić rolę Koordynatora/ki ds. równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami dla swojego programu operacyjnego, czyli stanowić osobę właściwą do pierwszego kontaktu w kwestiach zasady oraz służyć radą i opinią w kwestiach dyskusyjnych dotyczacych ww. polityki horyzontalnej.

 

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 funkcję tę pełni Agata Woźniak, agatawozniak@slaskie.pl.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości w tym temacie można kontaktować się również z pracownikiem Biura Związku Subregionu Centralnego p. Anną Kalinowską (tel. 32 461 22 56, e-mail: anna.kalinowska@subregioncentralny.pl)

 

Materiały merytoryczne z posiedzeń grupy oraz materiały szkoleniowe przydatne w pozyskiwaniu wiedzy z tej tematyki (Konwencja, Wytyczne, Agenda, poradniki, FAQ) publikujemy w strefie dla zalogowanych.

 

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube