Desygnacja - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

 

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146), warunkiem rozpoczęcia finansowej realizacji programu operacyjnego, jest uzyskanie desygnacji, której poza m.in. Instytucją Zarządzającą podlega także Instytucja Pośrednicząca (art. 15 ust. 1 i 2). Uzyskanie desygnacji jest możliwe po spełnieniu kryteriów, odpowiednich do zakresu realizowanych zadań określonych w załączniku XIII do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR tj.:

  • wewnętrznego środowiska kontroli,
  • zarządzania ryzykiem,
  • zarządzania i kontroli,
  • monitorowania.

Weryfikacja spełnienia w/w kryteriów odbywa się podczas audytu desygnacyjnego. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca oraz Instytucja Pośrednicząca, deklarują ustanowienie systemu zarządzania i kontroli i gotowość do poddania się ocenie dotyczącej spełniania przez nie kryteriów desygnacji. Zgłoszenie gotowości powinno nastąpić nie później niż w terminie 3 miesięcy od zatwierdzenia danego programu operacyjnego przez Komisję Europejską.

 

Od 6 maja 2015 roku w siedzibie Biura Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego trwał audyt desygnacyjny prowadzony przez inspektorów Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach.

 

Szczegółowej analizie audytorów poddawane były dotyczchas wszystkie dokumenty regulujące funkcjonowanie zarówno Związku, pełniącego w obecnej perspektywie funkcję IP ZIT, jak i Biura Związku. Weryfikacji podlegały m.in. Statut Związku, Porozumienie zawarte między IZ RPO WSL a IP ZIT, uchwały Zarządu Związku oraz Walnego Zebrania Członków Związku, a także zarządzenia organizacyjne, w tym regulamin organizacyjny Biura Związku.

Ustalenia i zalecenia powstałe w wyniku kontroli zostały zawarte we wstępnym sprawozdaniu z audytu desygnacyjnego. W odpowiedzi na to sprawozdanie, przesłano Instytucji Audytowej informację o tym, jakie działania naprawcze zostaną podjęte oraz w jakim terminie. O wdrożeniu wydanych zaleceń audytowana jednostka niezwłocznia informuje audytora, który przeprowadza audyt sprawdzający stan wdrożenia wydanych zaleceń.

W dniach od 17 lutego 2016 do 2 marca 2016 w siedzibie Biura Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego inspektorzy Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach przeprowadzili w ramach audytu desygnacyjnego  procedurę follow up.

 

Sprawozdanie i opinia z przeprowadzonego audytu przekazywane są Komitetowi ds. desygnacji, który dokonuje ich rekomendacji ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego.

 

Desygnacja jest udzielana przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

 

Ministerstwo Rozwoju w dniu 28 lipca 2016 r. udzieliło desygnacji dla systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Na podstawie badania audytowego, przeprowadzonego przez Generalny Inspektorat Kontroli Skarbowej stwierdzono, że Instytucja Zarządzająca, pełniącą również funkcję Instytucji Certyfikującej, wyznaczana do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-202 spełnia kryteria desygnacji dotyczące wewnętrznego środowiska kontroli, zarządzania ryzykiem, działań związanych z zarządzaniem i kontrolą oraz monitorowania, określone w załączniku XIII do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube