Zmiana regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 8.3.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

28.10.2016

Zmiana regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 8.3.1

W związku z wejściem w życie nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 r., zmieniły się  Regulaminy konkursów nr: RPSL.08.03.01-IZ.01-24-085/16 i RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16.

 

Aby umożliwić Projektodawcom dostosowanie składanych projektów do aktualnych zapisów Wytycznych wydłużony został termin naboru wniosków w ramach konkursu RPSL.08.03.01-IZ.01-24-085/16 do 7 listopada 2016 r. do godz. 12.00

 

Zmiany w Regulaminach konkursów nr: RPSL.08.03.01-IZ.01-24-085/16 i RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16 dotyczą:

  • zapisów rozdziału 6: „Kwalifikowalność wydatków w ramach konkursu” oraz załączników nr:
  • 3 - Wzór Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),
  • 3a - Wzór Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (kwoty ryczałtowe dla projektów, których okres realizacji nie przekracza 12 miesięcy),
  • 3b - Wzór Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (kwoty ryczałtowe dla projektów, których okres realizacji przekracza 12 miesięcy).

Aktualne Regulaminy naborów wraz z załącznikami i rejestrem zmian znajdą Państwo na stronach ogłoszeń konkursów:

  • RPSL.08.03.01-IZ.01-24-085/16  Poddziałanie 8.3.1. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT
  • RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16  Poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.


Źródło: www.rpo.slaskie.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube