Zmiana Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

29.06.2016

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16

Uchwałą nr 1289/123/V/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego zmienił Regulamin konkursu nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16 (dostęny poniżej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregion Centralny, poprzez wydłużenie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów do dnia 7 lipca 2016 r., do godz. 12:00.


Źródło: www.rpo.slaskie.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube