Zmiana regulaminów konkursów - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

17.06.2016

Zmiana regulaminów konkursów

Informujemy, że nastąpiła zmiana w regulaminach konkursów nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-035/15, RPSL.11.01.01-IZ.01-24-036/15 oraz  RPSL.09.02.05-IZ.01-24-039/15, dotycząca załacznika nr 3, 3a oraz 3b.

Zmiana wprowadzona w załączniku nr 3a oraz 3b wynika z konieczności wprowadzenia przewidzianej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 uproszczonej metody rozliczania dla projektów, których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100.000 EUR.


Aktualizacja wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, która stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu, ma charakter dostosowawczy i wynika z konieczności zachowanie spójności zapisów pomiędzy wzorami umów o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wszystkie aktualne wersje załączników są dostępne tutaj.

Źródło: www.rpo.slaskie.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube