Zebranie Zarządu Związku - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

29.07.2016

Zebranie Zarządu Związku

2 sierpnia o godz. 12.00 w Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice przy ul. Bojkowskiej 37, odbędzie się kolejne Zebranie Zarządu Związku Subregionu Centralnego.


Poniżej prezentujemy aktualny program zebrania:1. Powitanie, przedstawienie porządku zebrania.

2. Podjęcie uchwały nr 111/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 101/2016, w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektów z zakresu gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

3. Podjęcie uchwały nr 112/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (poddziałanie 5.1.1) ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

4. Podjęcie uchwały nr 113/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektów z zakresu ochrony różnorodności biologicznej (poddziałanie 5.4.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

5. Podjęcie uchwały nr 114/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektów z zakresu promocji samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych (poddziałanie 7.3.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

6. Podjęcie uchwały nr 115/2016 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16

7. Podjęcie uchwały nr 116/2016 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w naborze RPSL.11.02.01-IZ.01-24-049/16 dotyczącym projektów z zakresu wsparcia szkolnictwa zawodowego.

8. Projekt stanowiska Zarządu Związku w sprawie możliwości publikacji cząstkowych list projektów, wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 4.5.1, typ projektu 1-3 (niskoemisyjny transport miejski).

9. Projekt stanowiska Zarządu Związku w sprawie zmiany wskaźników efektywności społeczno-zatrudnieniowej dla projektów z zakresu usług społecznych i zdrowotnych.

10. Informacja Dyrektora Biura w sprawie konieczności dokonania stałego podziału alokacji na poddziałanie 4.5.1, pomiędzy projekty dotyczące efektywności energetycznej oświetlenia oraz projekty z zakresu transportu miejskiego.

11. Informacja Dyrektora Biura w sprawie wpływających wniosków członków Związku, dotyczących renegocjacji zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w zakresie wprowadzenia możliwości finansowania gminnych i powiatowych inwestycji drogowych.

12. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku.

13. Wolne wnioski.

14. Zakończenie zebrania.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube