Zebranie Zarządu Związku - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

21.03.2017

Zebranie Zarządu Związku

24 marca br. o godz. 11.00 w Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice przy ul. Bojkowskiej 35 A,  odbędzie się kolejne Zebranie Zarządu Związku Subregionu Centralnego.

 

Poniżej prezentujemy aktualny program zebrania:

 1. Powitanie, przedstawienie porządku zebrania.
 2. Podjęcie uchwały nr 189/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 165/2017 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym rewitalizacji obszarów zdegradowanych (poddziałanie 10.3.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.
 3. Podjęcie uchwały nr 190/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 158/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych (poddziałanie 11.4.1), ogłoszonym przez IP WUP w 2016 r.
 4. Podjęcie uchwały nr 191/2017 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym wzmacniania potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych  (poddziałanie 9.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2017 r.
 5. Podjęcie uchwały nr 192/2017 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.11.02.01-IZ.01-24-131/16 (poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego).
 6. Podjęcie uchwały nr 193/2017 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.10.02.01-IZ.01-24-096/16 (poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego,  wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych).
 7. Podjęcie uchwały nr 194/2017 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.04.05.01-IZ.01-24-087/16 (poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, typ  projektu 1-3).
 8. Podjęcie uchwały nr 195/2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.05.02.01-IZ.01-24-068/16 dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1).
 9. Podjęcie uchwały nr 196/2017 w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-068/16 dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1) oraz zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania.
 10. Podjęcie uchwały nr 197/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego IP ZIT RPO WSL z realizacji zadań ZIT za 2016 r.
 11. Podjęcie uchwały nr 198/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 5/2015 w sprawie przyjęcia podziału funkcji i procedur Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WSL 2014-2020.
 12. Podjęcie uchwały nr 199/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.
 13. Podjęcie uchwały nr 200/2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.03.01.01-IZ.01-24-120/16 dotyczącym tworzenia terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield (poddziałanie 3.1.1).
 14. Podjęcie uchwały nr 201/2017 w  sprawie uchylenia uchwały nr 187/2017 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.03.01.01-IZ.01-24-120/16 (Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield).
 15. Podjęcie uchwały nr 202/2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze RPSL.05.04.01-IZ.01-24-073/16 dotyczącym ochrony różnorodności biologicznej (poddziałanie 5.4.1).
 16. Informacja Dyrektora Biura  w sprawie ustaleń dotyczących Studium Transportowego.
 17. Informacja Dyrektora  Biura o planowanych zmianach w ustawie wdrożeniowej oraz planowanym zakresie renegocjacji Umowy Partnerstwa.
 18. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie zebrania.

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube