Zaktualizowany wzór Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach EFS - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

05.01.2017

Zaktualizowany wzór Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach EFS

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2659/161/V/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku przyjął zaktualizowany wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.

 

We wzorze WND poprawiono maksymalną liczbę znaków w następujących polach wniosku: B.4; B.7; B.10; B.11.1; B.11.2; C.1 (Opis działań planowanych do realizacji w ramach zadań). W Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS wprowadzono zmiany wynikające z bieżących doświadczeń  związanych z przeprowadzonymi naborami oraz z nowelizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube