Wprowadzenie do funduszy unijnych - perspektywa 2014-2020 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

23.03.2016

Wprowadzenie do funduszy unijnych - perspektywa 2014-2020

W dniach 21-22 marca odbyły się piersze warsztaty "Wprowadzenie do funduszy unijnych - perspektywa 2014-2020", zorganizowane przez Biuro Związku Subregionu Centralnego.

 

Jego uczestnikami byli przede wszystkim nowozatrudnieni pracownicy jednostek wchodzących w skład Związku związani bezpośrednio z pozyskiwaniem dofinansowania i/lub realizacją projektów ze środków unijnych, w tym w szczególności realizacji projektów w formule ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Podczas warsztatów omówiono:

  • Podstawowe pojęcia związane z funduszami UE, nt. pomocy publicznej i zamówień publicznych
  • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowy instrument finansowania w perspektywie 2014-2020
  • Krajowe programy operacyjne w perspektywie 2014-2020
  • RPO WSL 2014-2020 w części dot. ZIT (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny)
  • Procedurę aplikowania o dofinansowanie, generator wniosków o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów ZIT, zgodność projektu z odpowiednimi dokumentami i Strategią ZIT
  • Kwalifikowalność wydatków EFRR i EFS

 

Przeprowadzono także praktyczne warsztaty z przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.

                   

Kolejne spotkania z tej tematyki planowane są 30-31 marca w Gliwicach oraz 13-14 kwietnia w Bytomiu.

 

 
 

 

Fot. Biuro Związku Subregionu Centralnego.

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube