Warsztaty "Wprowadzenie do funduszy unijnych 2014-2020" - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

18.04.2016

Warsztaty "Wprowadzenie do funduszy unijnych 2014-2020"

13-14 kwietnia odbyły się kolejne warsztaty "Wprowadzenie do funduszy unijnych - perspektywa 2014-2020", zorganizowane przez Biuro Związku Subregionu Centralnego.

 

Jego uczestnikami byli przede wszystkim nowozatrudnieni pracownicy jednostek wchodzących w skład Związku związani bezpośrednio z pozyskiwaniem dofinansowania i/lub realizacją projektów ze środków unijnych, w tym w szczególności realizacji projektów w formule ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Podczas warsztatów omówiono:

  • Podstawowe pojęcia związane z funduszami UE, nt. pomocy publicznej i zamówień publicznych
  • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowy instrument finansowania w perspektywie 2014-2020
  • Krajowe programy operacyjne w perspektywie 2014-2020
  • RPO WSL 2014-2020 w części dot. ZIT (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny)
  • Procedurę aplikowania o dofinansowanie, generator wniosków o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów ZIT, zgodność projektu z odpowiednimi dokumentami i Strategią ZIT
  • Kwalifikowalność wydatków EFRR i EFS
  •  

Przeprowadzono także praktyczne warsztaty z przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.

                

Wcześniej spotkania odbyły się w Świętochłowicach i Gliwicach.

 

Biuro Związku planuje kontynuację tego cyklu warsztatów w II połowie roku.

 

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube