Warsztaty poświęcone kryteriom oceny projektów - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

27.10.2016

Warsztaty poświęcone kryteriom oceny projektów

20 i 21 października w Zawierciu miało miejsce spotkanie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym z Instytucjami Pośredniczącymi ZIT/RIT oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy. Pierwszego dnia odbyły się warsztaty  dotyczące kryteriów oceny projektów pod kątem zgodności ze Strategią ZIT, w których wzięli udział przedstawiciele:

 1. Wydziałów: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
 2. Insytytucji Pośredniczących w ramach RPO WSL:
 • IP WUP (Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach),
 • IP ZIT Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego,
 • IP RIT Subregionu Północnego Województwa Śląskiego,
 • IP RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego,
 • IP RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Celem warsztatów była ocena skuteczności dotychczas stosowanych kryteriów oraz opracowanie niezbędnych modyfikacji. Uczestnicy pracowali w dwóch grupach: kryteria EFRR i EFS. Dotychczas bowiem stosowano odmienne pakiety kryteriów dla projektów finansowanych z EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) i EFS (Europejski Fundusz Społeczny).


W warsztatach aktywnie uczestniczyli również przedstawiciele Dyrekcji ww. instytucji, w tym:

 • p. Małgorzata Staś, Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego,
 • p. Jarosław Wesołowski, Dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • p. Jerzy Solecki, Dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • p. Małgorzata Noga, Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • p. Barbara Malcharek, Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • p. Jacek Kudzior, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
 • p. Mariusz Śpiewok, Dyrektor Biura Związku Subregionu Centralnego,
 • p. Adam Wawoczny, Dyrektor Biura Związku Subregionu Zachodniego,
 • p. Piotr Grzybowski, Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju w Urzędzie Miasta Częstochowa (RIT Subregionu Północnego).

Uczestnicy warsztatów grupy EFS dokonywali analizy dotychczasowych kryteriów wyboru projektów i wypracowywali własne rozwiązania. Następnie każdy zespół prezentował swoje propozycje, które zostały zebrane
i przyporządkowane do poszczególnych obszarów merytorycznych.

 

Z kolei w grupie, która pracowała nad kryteriami EFRR przeanalizowano poszczególne kryteria oceny ze zgodnością ze Strategią ZIT/RIT, które obecnie są wykorzystywane. Mimo stwierdzonych wątpliwości (m.in. brak wspólnej definicji dla obszaru merytorycznego czy jednolitej procedury rekomendacji projektów) uznano, że nie zachodzi w tym momencie konieczność ich modyfikacji lub zmiany. Wszelkie wątpliwe kwestie są możliwe do doprecyzowania na poziomie np. instrukcji wypełniania WNP/dokumentacji konkursowej. W dalszej kolejności zebrane kryteria wyboru projektów zostaną przekazane do IZ RPO WSL celem dalszego procedowania.

 

21 października z kolei odbyły się spotkania warsztatowe poświęcone problemom i możliwym usprawnieniom we współpracy między IP ZIT/RIT a IZ RPO WSL/IP WUP. Uczestnicy zastanawiali się nad następującymi obszarami:

 • Spójność procedur EFRR i EFS w zakresie naboru, oceny, wyboru projektów ZIT/RIT;
 • Współpraca w ramach oceny projektów oraz przy akceptacji listy projektów wybranych do dofinansowania;
 • Dzielenie się wiedzą oraz współpraca na rzecz poprawy jakości wniosków przygotowywanych przez beneficjentów w Subregionach.

 

Wystąpienie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Praca warsztatowa uczestników spotkania

Praca warsztatowa uczestników spotkania Praca warsztatowa uczestników spotkania

Praca warsztatowa uczestników spotkania Praca warsztatowa uczestników spotkania

Praca warsztatowa uczestników spotkania Wystąpienie pani Małgorzaty Staś, dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Wystąpienie pana Mariusza Śpiewoka, dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego Praca warsztatowa uczestników spotkania

Praca warsztatowa uczestników spotkania Praca warsztatowa uczestników spotkania

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube