Walne Zebranie Członków Związku Subregionu Centralnego oraz Zebranie Zarządu Związku - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

05.05.2016

Walne Zebranie Członków Związku Subregionu Centralnego oraz Zebranie Zarządu Związku

10 maja w Katowicach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbędzie się Walne Zebranie Członków Związku Subregionu Centralnego oraz Zebranie Zarządu Związku.

 

Program Zebrania Zarządu Związku Godz. 12.00

 1. Powitanie, przedstawienie porządku spotkania.
 2. Dyskusja na temat postępów i problemów we wdrażaniu ZIT Subregionu Centralnego w ramach RPO WSL 2014-2020, z udziałem Kazimierza Karolczaka, Członka Zarządu Województwa Śląskiego oraz dyrekcji wydziałów merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego.
 3. Podjęcie uchwały nr 84/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.
 4. Podjęcie uchwały nr 85/2016 aktualizacji listy przedsięwzięć w ramach projektu POIŚ_TRA – komplementarnego do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
 5. Podjęcie uchwały nr 86/2016 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w naborze RPSL.03.01.01-IZ.01-24-025/15 dotyczącym projektów z zakresu tworzenia terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield (poddziałanie 3.1.1).
 6. Podjęcie uchwały nr 87/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektów z zakresu rozwoju usług społecznych i zdrowotnych (poddziałanie 9.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.
 7. Informacja Dyrektora Biura w sprawie ustaleń ze spotkania z Przemysławem Derwichem, Dyrektorem Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwa Rozwoju.
 8. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie zebrania.

 

Program Walnego Zebrania Członków Związku Godz. 13.30

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Stwierdzenie, czy liczba obecnych Członków jest wystarczająca do podejmowania uchwał.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacja Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 na temat postępu wdrażania programu – pan Kazimierz Karolczak, Członek Zarządu Województwa Śląskiego.
 6. Informacja o działalności Zarządu Związku w okresie od ostatniego Walnego Zebrania Członków Związku – pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku.
 7. Podjęcie uchwały nr 18/2016 w sprawie przyjęcia VIII wersji Strategii ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 8. Podjęcie uchwały nr 19/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku za 2015 rok
 9. Sprawy bieżące
 10. Zakończenie obrad
Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube