Walne Zebranie Członków Związku Subregionu Centralnego oraz Zebranie Zarządu Związku - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

21.11.2016

Walne Zebranie Członków Związku Subregionu Centralnego oraz Zebranie Zarządu Związku

24 listopada w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbędzie się Walne Zebranie Członków Związku Subregionu Centralnego oraz Zebranie Zarządu Związku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Zebrania Zarządu Związku
Godz. 10.30

 1. Powitanie, przedstawienie porządku zebrania.
 2. Dyskusja z udziałem zaproszonych gości na temat stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego:
  • przegląd realizacji wniosków z zebrania Zarządu Związku w dniu 10 maja 2016 r.
  • potrzeba wdrożenia dalszych usprawnień we współpracy pomiędzy IP ZIT a IZ RPO WSL 2014-2020,
  • dyskusja na temat ewentualnej potrzeby uruchomienia renegocjacji RPO WSL 2014-2020 z Komisją Europejską (możliwość przesunięć alokacji pomiędzy Priorytetami Inwestycyjnymi).
 3. Podjęcie uchwały nr 148/2016 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w naborze RPSL.04.01.01-IZ.01-24-026/15 dotyczącym odnawialnych źródeł energii (poddziałanie 4.1.1).
 4. Podjęcie uchwały nr 149/2016 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w naborze RPSL.04.05.01-IZ.01-24-030/15 dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia).
 5. Podjęcie uchwały nr 150/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 130/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym outplacementu (poddziałanie 7.4.1), ogłoszonym przez IP WUP w 2016 r.
 6. Podjęcie uchwały nr 151/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 131/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym infrastruktury wychowania przedszkolnego (poddziałanie 12.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.
 7. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie zebrania.

Program Walnego Zebrania Członków Związku
Godz. 12.00

 1. Otwarcie Zebrania.
  Pan Marcin Krupa, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
 2. Stwierdzenie, czy liczba obecnych Członków jest wystarczająca do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały nr 21/2016 Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacja o działalności Zarządu Związku w okresie od ostatniego Walnego Zebrania Członków Związku. Cele i wyzwania  na 2017 rok.
  Pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
 6. Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem postępów realizacji ZIT Subregionu Centralnego.
  Pan Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego.
 7. Podjęcie uchwały nr 22/2016 w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały nr 23/2016 w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały nr 24/2016 w sprawie przyjęcia IX wersji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 10. Podjęcie uchwały nr 25/2016 w sprawie przyjęcia II wersji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
 11. Podjęcie uchwały nr 26/2016 w sprawie przyjęcia rekomendacji dotyczących standardów budowy oraz oznakowania parkingów park and ride (P+R) na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Zakończenie obrad.
Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube