Termin rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-016/15 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

15.06.2016

Termin rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-016/15

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że  zaplanowany na koniec maja rozstrzygnięcie konkursu dla Poddziałania 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT, w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, nastąpi w terminie 28 czerwca 2016 r.

Wydłużenie terminu wynika ze złożoności procesów oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.


Źródło: www.rpo.slaskie.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube