Szkolenia i spotkania informacyjne organizowane przez IZ RPO WSL - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

07.11.2016

Szkolenia i spotkania informacyjne organizowane przez IZ RPO WSL

Poniżej publikujemy listę szkoleń i spotkań informacyjnych organizowanych przez IZ RPO WSL, w których będzie można wziąć udział w listopadzie br:

 

 • Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16 Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej;
 • Spotkanie informacyjne dotyczące poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia oraz 7.4.2. Outplacement;
 • Spotkanie informacyjne w ramach Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych;
 • Spotkanie informacyjne związane z konkursami w ramach poddziałania 4.5.1 i 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie;
 • Prowadzenie ewidencji księgowej dla zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego/Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego/Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • Rewitalizacja
 • Prowadzenie ewidencji księgowej dla zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego/Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2014-2020;
 • Prawo Zamówień Publicznych i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • Prawo Zamówień Publicznych i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • Biznesplan w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • Spotkanie informacyjne związane z rozliczaniem projektów EFS. 

 

Więcej informacji oraz formularze rejestracyjne dostępne są w Serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube