Szkolenia dotyczące zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach Ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

08.11.2016

Szkolenia dotyczące zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach Ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury

Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach dotyczących zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Szkolenia (jednodniowe) odbędą się 24 i 25 listopada 2016 r. w Warszawie, w godzinach 10.00 - 16.00.

 

Celem szkoleń jest przekazanie potencjalnym beneficjentom niezbędnych informacji do prawidłowego przygotowania wniosku aplikacyjnego w zakresie:

 

  • procedur związanych z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego (w tym zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe)
  • zmian w przepisach dot. zamówień publicznych wprowadzonych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. oraz ze zmianami proponowanymi w projekcie nowelizacji ustawy Pzp.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy przedstawicieli:

  • instytucji kultury (państwowych oraz współprowadzonych przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),
  • Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz archiwów państwowych,
  • szkół i uczelni artystycznych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych instytucji kultury,
  • organizacji pozarządowych,
  • kościołów i związków wyznaniowych,
  • podmiotów zarządzających obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe. Każda instytucja może być reprezentowana przez dwie osoby.

 

Osoby zainteresowane udziałem w wybranym szkoleniu proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres msuchecka@mkidn.gov.pl

 

Zgłoszenia są przyjmowane najpóźniej do dnia 18 listopada 2016 r. do godziny 16.00.

 

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE ZOSTANĄ INDYWIDUALNIE POINFORMOWANE O DOKŁADNYM MIEJSCU WYBRANEGO SZKOLENIA PO ZAKOŃCZENIU REKRUTACJI (INFORMACJA ZOSTANIE PRZEKAZANA DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES WSKAZANY W ZGŁOSZENIU).

 

Dodatkowe informacje:

Magdalena Mazurkiewicz-Suchecka

Telefon kontaktowy: 22 551 56 43

e-mail: msuchecka@mkidn.gov.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube