Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

21.04.2017

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020

19 kwietnia 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął SZOOP RPO WSL 2014-2020 wersja 9.0 wraz z załącznikami.

 

Zmiany wprowadzone w SZOOP RPO WSL 2014-2020 polegają m.in. na ujednoliceniu zapisów w działaniach i tabeli finansowej realizowanej przez Instrumenty Finansowe, dostosowanie do zapisów wytycznych, zmiana zapisów, trybu wyboru i alokacji w podziałaniu 9.1.6.

 

Załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań, uzupełniony został o kryteria wyboru projektów przyjęte na posiedzeniu KM RPO WSL w dniu 29 marca 2017 roku.

 

Najnowsza wersja dokumentu wraz z rejestrem zmian znajduje sie w dziale Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

 

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube