Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

13.12.2016

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministertstwo Rozwoju, Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego opublikowała w listopadzie br. Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) nr 24/2016, które dotyczyło pomocy publicznej w Polityce Spójności. ETO skontrolował i przeanalizował, czy Komisja Europejska powzięła wystarczające kroki w celu zidentyfikowania przyczyn naruszania przepisów o pomocy publicznej w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz czy działania KE przyczyniają się do wzmacniania
zdolności samej Komisji i Państw Członkowskich UE do zapobiegania występowania dalszych błędów, ich wykrywania i korygowania. 

Szczegółową analizą objęto głównie lata 2010-2014, a kontrole realizowane były m.in. w Polsce. Mając na uwadze wnioski z wyników kontroli ETO,zwracamy uwagę na relatywnie wysoki poziom błędów stwierdzonych w projektach objętych pomocą publiczną (21% projektów realizowanych w ramach EFRR/FS, 8% projektów realizowanych w ramach EFS) oraz na fakt, że w 32% stwierdzonych błędów dotyczących pomocy publicznej, miały one wpływ finansowy na kwotę środków przyznanych na realizację projektów z budżetu UE i w istotnym stopniu złożyły się na poziom błędu szacowany przez ETO w obszarze Polityki Spójności.
Wykryte błędy dotyczyły w szczególności:

  • zbyt wysokiego poziomu intensywności pomocy,
  • braku spełnienia efektu zachęty,
  • niewykrytej pomocy publicznej lub braku notyfikacji,
  • nieprzestrzegania wymogów w zakresie monitorowania lub spełnienia wymogów formalnych (np. IZ uznawała duże przedsiębiorstwo za MŚP i przyznawała mu nienależną premię).

Bezpośrednim efektem Sprawozdania specjalnego będzie m.in. zwiększona częstotliwość kontroli w zakresie pomocy publicznej przeprowadzanych przez Komisję Europejską, która zobowiązała się uwzględnić w planach kontroli wnioski i rekomendacje ETO. W związku z tym zachęcamy do zwracania szczególnej uwagi na projekty objęte pomocą publiczną lub w stosunku do których istnieje prawdopodobieństwo jej wystąpienia, oraz wdrożenie stosownych działań mających na celu wyeliminowanie ryzyka wystąpienia błędów związanych ze stosowaniem zasad udzielania pomocy państwa.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube