Rewitalizacja w ramach ZIT RPO WSL 2014-2020 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

15.02.2016

Rewitalizacja w ramach ZIT RPO WSL 2014-2020

W dniu 11 lutego odbyło się kolejne spotkanie z cyklu wymiany dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań organizowane przez Biuro Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Tym razem spotkanie poświęcone było lokalnym programom rewitalizacji oraz przygotowaniu projektów ZIT z tego zakresu.

 

W sali posiedzeń Rady Miasta Urzędu Miasta Chorzów przedstawiciele jednostek wchodzących w skład Związku Subregionu Centralnego zapoznali się z dokumentem pod nazwą Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który reguluje założenia uruchomionej przez IZ RPO WSL procedury oceny programów rewitalizacji. W dokumencie opisano minimalny zakres merytoryczny programu rewitalizacji oraz przedstawiono procedurę oceny, zgodnie z którą Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym w trybie ciągłym od dnia 1 lutego br., ocenia składane drogą elektroniczną, zatwierdzone przez Zarządy JST, bądź skierowane do zatwierdzenia programy rewitalizacji. Procedura oceny, z uwzględnieniem ewentualnych poprawek nie powinna trwać dłużej niż dwa miesiące, o ile nie dojdzie do spiętrzenia napływających wniosków. W związku z powyższym IZ RPO WSL apeluje, aby jednostki posiadające gotowe programy rewitalizacji złożyły je do oceny niezwłocznie, co zapobiegnie ewentualnym opóźnieniom w procesie oceny. Posiadanie pozytywnie ocenionego programu rewitalizacji jest szczególnie istotne w przypadku podmiotów, które zamierzają ubiegać się o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych w naborach zaplanowanych na pierwsze półrocze br.. Należy bowiem pamiętać, że gmina lub powiat aplikujący o środki finansowe w ramach RPO WSL 2014-2020 na realizację projektu z zakresu rewitalizacji musi mieć pozytywnie ocenio

 

Podczas spotkania przedstawiciele IZ RPO WSL przedstawili także założenia dot. konkursu na dotację dla gmin województwa śląskiego na przygotowanie programów rewitalizacji. W dniu 1 lutego 2016 r. podpisano bowiem umowę pomiędzy Ministerstwem Rozwoju, a Zarządem Województwa Śląskiego, na podstawie której nasze województwo otrzyma dotację celową na realizację zadania polegającego na wsparciu gmin w zakresie opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji. Konkurs dotacji ma na celu:

  • wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych,
  • upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie z kryzysu obszarów zdegradowanych,
  • wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej.

Przewidywana alokacja na konkurs wynosi 7 999 710,00 mln PLN. Maksymalna wartość projektu jednego Wnioskodawcy nie może przekraczać 200 000 PLN, przy czym Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia finansowego wkładu własnego, który stanowi 10% kosztów kwalifikowalnych projektu. Konkurs współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje o naborze wniosków podane zostaną w późniejszym terminie na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, który odpowiedzialny jest za realizację zadania. Zachęcamy do śledzenia strony www.rops-katowice.pl
 

Więcej nt. rewitalizacji w RPO WSL można znaleźć na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl w zakładce REWITALIZACJA

 

Źródło: www.rpo.slaskie.pl

 

 
 
 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube