Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

01.12.2014

Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

„Jesteśmy jednym z siedmiu województw, które weszły na tak zwaną szybką ścieżkę negocjacyjną. To oznacza, że Komisja uznała przygotowany przez nas dokument jako dojrzały do ostatniej fazy konsultacji, która polega między innymi na zaopiniowaniu wypracowanych zapisów przez poszczególne Dyrekcje Generalne. Spodziewamy się, że w ciągu najbliższych kilku tygodni Program zostanie ostatecznie zatwierdzony przez Komisję Europejską” – mówi członek Zarządu Arkadiusz Chęciński.

 

W latach 2014 – 2020 znacznie większa niż dotychczas część funduszy europejskich będzie skierowana do regionów. W skali kraju udział funduszy strukturalnych zarządzanych regionalnie wyniesie ok. 60%, co oznacza wzrost o ponad 22 punkty procentowe. Z tej puli Województwo Śląskie otrzyma ponad 11,1% , czyli ok. 3,5 mld euro na realizację dwufunduszowego Programu Regionalnego.

 

Najwięcej pieniędzy z Programu zostanie przeznaczonych na inwestycje w obszarze efektywności energetycznej odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej, jak również na inwestycje w infrastrukturę transportu drogowego i kolejowego wraz z zakupem taboru. Kluczowe jest również wsparcie rozwoju szeroko rozumianej przedsiębiorczości poprzez wzmacnianie konkurencyjności, rozwój innowacji oraz zwiększanie udziału technologii informacyjno- komunikacyjnych. Przyglądając się alokacji w obszarze EFRR, to 57,7 % środków przeznaczonych na tzw. inwestycje. „twarde” koncentruje się na czterech osiach priorytetowych tj.: Nowoczesna gospodarka, Cyfrowe śląskie, Konkurencyjność MŚP oraz Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Natomiast ponad 61% środków w ramach EFS skupia się na wsparciu działań w obszarze zatrudnienia, mobilności pracowników, adaptacyjności przedsiębiorstw, kształcenia kompetentnej kadry pracowniczej oraz ochronie i profilaktyce zdrowotnej osób tworzących zasoby pracownicze w regionie.


Ogólnie program przewiduje:

 

 • wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji (np. dofinansowanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach, infrastruktury badawczej jednostek naukowych);
 • zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych (np. wsparcie informatyzacji, rozwoju e-usług);
 • podnoszenie konkurenc-yjności małych i średnich przedsiębiorstw (np. nowe inwestycje w firmach);
 • wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach (np. inwestycje w zakresie   efektywności energetycznej);
 • promowanie dostosowania do zmian klimatu, zarządzanie ryzykiem ( wsparcie dla Ochotniczych Straży     Pożarnych);
 • - ochronę środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów (np.dofinansowanie inwestycji w gospodarkę wodno – ściekową czy gospodarkę odpadami);
 • promowanie zrównoważonego transportu (np. dofinansowanie budowy dróg, rozwoju transportu         kolejowego);
 • wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (np. środki na zakładanie firm, na szkolenia dla             pracowników);
 • wspieranie włączenia społecznego i walkę z ubóstwem (np. wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem – przez integrację oraz tworzenie infrastruktury społecznej);
 • inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie (np. środki na tworzenie przedszkoli, zajęcia pozalekcyjne, kursy dla osób dorosłych);
 • wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej (np. informatyzacja       administracji, szkolenia dla urzędników).

Komisja Europejska bardzo mocno zaakcentowała potrzebę koncentracji działań środowisk regionalnych i lokalnych na rzecz kompleksowych projektów miejskich. Nowy instrument wspierający rozwój terytorialny jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jest dla większości regionów nowością. „W naszym województwie mamy już doświadczenia w tym zakresie, dzięki Programom Rozwoju Subregionów. W minionej perspektywie przeznaczyliśmy na nie ponad 800 mln zł. Byliśmy jedynym województwem, które zdecydowało się na takie rozwiązanie” – tłumaczy Arkadiusz Chęciński. Teraz to Komisja postawiła warunek zwiększenia zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzanie środkami europejskimi, tym samym oczekując zwiększenia efektywności wspieranych inwestycji. W obecnym Programie Regionalnym na wdrożenie inwestycji zintegrowanych przeznaczonych zostało ponad 1,1 mld euro. Rezultatem ma być kompleksowe i efektywne podejście każdego z czterech subregionów do budowania poszczególnych strategii rozwoju.

 

Wsparcie w ramach ZIT skoncentruje się na kilku obszarach:

 

 • zrównoważony, sprawny transport, łączący miasto i jego obszar funkcjonalny
 • kompleksowa rewitalizacja
 • ochrona środowiska
 • energetyka
 • edukacja
 • rewitalizacja

Region otrzymał również specjalną pulę środków na tzw. Obszary Strategicznej Interwencji (OSI), które przeznaczone są dla miast i dzielnic miast wymagających rewitalizacji. Ze względu na kumulację negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych o ogromnej skali, będących następstwem transformacji ustrojowej oraz gospodarczej, środki te zostaną przeznaczone dla miasta Bytom oraz powiązanego z nim funkcjonalnie miasta Radzionków. Województwo Śląskie na OSI otrzymało kwotę 124, 7 mln euro. Przewiduje się, że nowy Program Regionalny zostanie przyjęty do końca bieżącego roku, a już w pierwszym kwartale kolejnego roku będziemy mogli ogłosić pierwsze nabory projektów.


(Źródło: www.slaskie.pl)

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube