Projekt ustawy o rewitalizacji przyjęty - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

07.07.2015

Projekt ustawy o rewitalizacji przyjęty

 

Poniżej publikujemy projekt ustawy o rewitalizacji przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 czerwca br.

 

 PROJEKT USTAWY

 

Założeniem ustawy jest uregulowanie kwestii dotyczących gminnych programów rewitalizacji (GPR), które będą podstawowym narzędziem prowadzenia rewitalizacji, zapewniającym jej kompleksowość oraz działania w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną. Podstawą programów jest także wyznaczenie obszarów wymagających działań oraz przedstawienie całościowej strategii ich prowadzenia.

 

Założenia ustawy przewidują także dwa specjalne rozwiązania ułatwiające prowadzenie rewitalizacji w gminie. Nie będą one obowiązkowe – będą mogły być stosowane w zależności od potrzeb i charakterystyki zaplanowanych działań.

 

Są nimi:

  • utworzenie na obszarach rewitalizowanych Specjalnej Strefy Rewitalizacji (SSR). Status SSR umożliwi korzystanie ze szczególnych udogodnień (np. możliwość przyznania dotacji na remonty budynków), a także uprości procedury administracyjne związane z realizacją GPR;
  • uchwalenie miejscowego planu rewitalizacji (szczególna forma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), który będzie podstawą realizacji przekształceń urbanistycznych oraz prac inwestycyjno-budowlanych ujętych w GPR. Regulacje cechujące tę specjalną postać planu miejscowego to np. możliwość zawarcia w planie miejscowym koncepcji urbanistycznych czy przypisania do nieruchomości szczegółowych warunków realizacji inwestycji przewidzianych w planie.

Dodatkowo w dniu 3 lipca br. zostały zatwierdzone Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Podstawowym celem Wytycznych jest ujednolicenie warunków i procedur wdrażania programów operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie projektów realizujących cele rewitalizacji. Dokumentem odniesienia dla Wytycznych jest Umowa Partnerstwa, która formułuje wyzwania związane z zapewnieniem warunków dla właściwej rewitalizacji, tj. zintegrowanego, kompleksowego oraz przygotowanego i prowadzonego z uwzględnieniem realnej partycypacji społecznej przeciwdziałania procesom degradacji obszarów dotkniętych kryzysem.

 

WYTYCZNE

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube