Prawidłowe wypełnianie wniosku o dofinansowanie - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

15.03.2016

Prawidłowe wypełnianie wniosku o dofinansowanie

Na podstawie wniosków płynących z szczegółowej analizy kryteriów oceny merytorycznej – strategicznej projektów aplikujących o dofinansowanie w konkursach ZIT/RIT RPO WSL 2014-2020, zwracamy uwagę beneficjentom o konieczności odniesienia się w składanych wnioskach do wymaganego opisu sposobu realizacji zasady partnerstwa w projektach (kryterium nr 5).

 

Aby ekspert ZIT lub pracownik IOK mógł dokonać odpowiedniej oceny planowanych przedsięwzięć konieczne jest przedstawienie przez beneficjenta w części B 21 wniosku informacji o przeprowadzonych konsultacjach społecznych, włączeniu partnerów społecznych w proces planowania przedsięwzięcia, a także ich zaangażowanie w sam etap realizacji projektu (realizacja projektu w partnerstwie lub zastosowanie klauzul społecznych w zamówieniach).

 

Dodatkowo należy zwrócić uwagę beneficjentów na część B.10 wniosku o dofinansowanie, na podstawie której ocenia siędoświadczenie beneficjenta w realizacji przedsięwzięć z innego bądź tego samego zakresu (kryterium nr 6). Skala punktacji w tym kryterium jest tak rozpisana, że do prawidłowej weryfikacji niezbędne jest opisanie we wniosku zakresu zrealizowanych wcześniej projektów wraz z ich wartością (pojedynczo a nie zbiorowo).

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube