Podsumowanie spotkania Regionalnej Sieci K2 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

09.10.2015

Podsumowanie spotkania Regionalnej Sieci K2

6 października w siedzibie Biura Związku odbyło się spotkanie koordynatorów ZIT z przedstawicielami firmy Landster ws. działań projektu K2.

 

Pani Katarzyna Konarska-Błaszczyk, Wiceprezes Zarządu firmy Landster. Przedstawiła obecnym na sali gościom podstawowe informacje o Regionalnej Sieci K2, która ma służyć pogłębieniu współpracy trzech sektorów: samorządu, oświaty i pracodawców, w celu lepszego przygotowania młodzieży uczącej się w szkołach zawodowych i technikach do wejścia na rynek pracy, a także zaspokojenie potrzeb pracodawców w kwestii zapotrzebowania na konkretnych specjalistów. W ramach K2 mają również powstawać Centra Specjalistyczne, które posłużą za centra kompetencji dla konkretnego obszaru. Centra wspierane będą m.in. przez uczelnie wyższe. Z kolei na poziomie powiatów miałyby powstać Lokalne Sieci K2.

 

Pani Katarzyna Konarska-Błaszczyk poinformowała zebranych również o rozpoczęciu pilotażowego przedsięwzięcia realizowanego na zrębach projektu K2, które realizowane jest w jednej ze szkół zawodowych w Wodzisławiu Śląskich. Uczniowie tej szkoły oprócz możliwości kształcenia się pod okiem przyszłych pracodawców w warunkach identycznych do tych, jakie mają pracownicy danych firm, otrzymają również stypendia ufundowane przez Prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, pana Piotra Wojaczka.

 

Na zakończenie spotkania przedstawiciele firmy Landster wyrazili chęć dalszej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład ZSC, jednocześnie zachęcając do złożenia wspólnego projektu edukacyjnego celem unowocześnienia i podniesienia jakości kształcenia zawodowego w subregionie centralnym oraz dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb subregionalnego rynku pracy.

 

W trakcie dyskusji rozważano trzy warianty finansowania przedsięwzięcia. Pierwszy zakładałby włączenie modułu K2 do już przygotowanych przez zainteresowane jednostki projektów w ramach poddziałania 11.2.1 RPO WSL. Drugi wariant polegałby na wyodrębnieniu specjalnej alokacji w ramach ZIT na realizację projektu K2 przez projektodawcę zewnętrznego (na przykład KSSE) oraz świadczenie usług projektowych na rzecz zainteresowanych jednostek, które zgłosiłyby chęć korzystania z określonych usług. Trzeci wariant zakłada współpracę indywidualną wybranych jednostek z KSSE oraz firmą Landster Business Development Centre.
Biuro Związku Subregionu Centralnego podtrzymało wolę koordynacji dalszej współpracy w ramach projektu K2. 

 

   

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube