Plan zrównoważonej mobilności Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

30.12.2015

Plan zrównoważonej mobilności Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Związek Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zawarł umowę z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach na realizację opracowania naukowo-badawcze pt. „Plan zrównoważonej mobilności Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”, które stanowić będzie dokument uzasadniający planowane do realizacji projekty w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w ramach poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie (typ 1-3) RPO WSL na lata 2014-2020.

 

Umowa została podpisana w dniu 4 grudnia 2015 roku. Przewidywane zakończenie prac nad Planem zrównoważonej mobilności przypadnie w połowie lutego 2016 roku. Zespołem, który pracuje nad dokumentem kieruje pan prof. UE dr. hab. Robert Tomanek.

 

Podstawą formalną do opracowania dokumentu są komunikaty i wytyczne Komisji Europejskiej ws. pożądanego zakresu planów zrównoważonej mobilności miejskiej. Umowa zawarta z Uniwersytetem Ekonomicznym przewiduje organizację spotkań i konsultacji z operatorami transportu publicznego, gminami i powiatami wchodzącymi w skład Związku Subregionu Centralnego oraz innymi zainteresowanymi osobami/jednostkami.

 

Osoby i podmioty zainteresowane przebiegiem prac nad dokumentem zapraszamy do zaangażowania w proces konsultacji.

 

Szerszych informacji udziela pan Adam Dziugieł, tel. 032 461 22 57, e-mail: adam.dziugiel@subregioncentralny.pl.

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube