Partnerstwa Agendy Miejskiej UE - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

29.08.2016

Partnerstwa Agendy Miejskiej UE

Pakt Amsterdamski ustanawiający Agendę Miejską UE, przyjęty w dn. 30 maja br., podczas nieformalnego spotkania ministrów państw członkowskich UE ds. rozwoju miast, tworzy nowy model wielopoziomowej i wielostronnej współpracy zainteresowanych stron w celu wzmocnienia wymiaru miejskiego polityk UE.  
Dzięki Agendzie Miejskiej miasta będą miały możliwość uczestniczenia nie tylko we wdrażaniu, ale także w kształtowaniu przyszłych polityk unijnych, prawodawstwa, instrumentów finansowych oraz dzielenia się najlepszymi praktykami. Dlatego kluczowym mechanizmem realizacji Agendy jest współpraca przedstawicieli państw członkowskich UE, właściwych dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej, miast, organizacji i ekspertów zajmujących się tematyką rozwoju miast na poziomie europejskim, w ramach partnerstw.

 

Celem partnerstw, tworzonych na zasadzanie dobrowolności, będzie wypracowanie wielopoziomowego i wielowymiarowego podejścia oraz analiza danego tematu Agendy Miejskiej. Partnerstwo składa się z około 15-20 uczestników. Jego kompozycja powinna być zbalansowana geograficznie, a wśród członków powinni znaleźć się przedstawiciele zarówno dużych, średnich i mniejszych miast. Czas trwania partnerstwa szacuje się na około 3 lata. Jego uczestnicy opracują Plan Działania adresujący rzeczywiste potrzeby i propozycje konkretnych rozwiązań dla danego tematu Agendy Miejskiej, w obszarze:

  • Lepszego stanowienia prawa (np. lepsza koordynacja polityk, spójne wdrażanie przepisów i instrumentów).
  • Finansowania (np. integracja tradycyjnych oraz innowacyjnych źródeł finansowania, poprawa finansowania i wdrażania).
  • Wzmacniania wiedzy i wymiany doświadczeń.

Każdy temat priorytetowy będzie realizowany przez jedno partnerstwo. W wyniku realizacji Planu Działania powstaną konkretne propozycje w ww. obszarach, związane z tematem partnerstwa, które będą niewiążącym wkładem w proces kształtowania przyszłego i rewizji istniejących przepisów prawa, instrumentów i inicjatyw UE.

 

Do tej pory uruchomiono cztery partnerstwa poświęcone tematom: jakości powietrza, ubóstwu miejskiemu (udział w tym partnerstwie bierze miasto Łódź), mieszkalnictwu (udział w tym partnerstwie bierze miasto Poznań) oraz integracji migrantów i uchodźców. Ministerstwo Rozwoju rozważa udział Polski (na poziomie państwa członkowskiego) w następujących partnerstwach: Jobs and skills in the local economy oraz Sustainable use of land and Nature-Based solutions.

 

Do końca sierpnia br. przyjmowane są zgłoszenia do udziału w przyszłych partnerstwach Agendy Miejskiej UE. Informacje należy przesyłać drogą elektroniczną na adres miasta@mr.gov.pl, w tytule wpisując „Partnerstwa Agendy Miejskiej”. Dodatkowo, rekomendujemy aby zgłoszenia przesyłać również do organizacji reprezentujących miasta i regiony na poziomie UE – EUROCITIES oraz CEMR – które zaangażowane są w działania związane z realizacją Agendy Miejskiej.


W odpowiedziach konieczne jest wskazanie w jakim temacie partnerstwa dana jednostka jest gotowa wziąć udział i w jakiej formie – partnera lub koordynatora. Jednocześnie należy przygotować krótką informację w języku angielskim – dlaczego jesteście zainteresowani danym tematem, jakie macie doświadczenia w tym temacie, jakie identyfikujecie główne problemy i jakimi dobrymi rozwiązaniami możecie się pochwalić. Informacja ta będzie pomocna dla przedstawiciela Polski oraz przedstawicieli innych państw w dyskusji nad wyborem przyszłych partnerstw i ich członków.


Nominacje poszczególnych uczestników partnerstw dokonywane są w drodze konsensusu podczas spotkań Dyrektorów Generalnych państw członkowskich UE odpowiedzialnych za kwestie miejskie. W przypadku miast, zgłaszania propozycji nominacji mogą dokonywać:
1.        Przedstawiciele państw członkowskich (osoby reprezentujące kraj we współpracy),
2.        URBACT – decyzją Komitetu Monitorującego Program,
3.        Komitetu Regionów,
4.        Przedstawiciele CEMR oraz EUROCITIES.


Decyzje wyboru pięciu przedstawicieli władz miejskich podejmowane są podczas spotkań Dyrektorów Generalnych.

 

Więcej informacji na temat funkcjonowania partnerstw znajdują się w załączniku Paktu Amsterdamskiego pn.  Working Programme of the Urban Agenda for the EU.

 

Zachęcamy również do przejrzenia zakładki na stronie Agendy Miejskiej pn. Partnerstwa – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

 

 

Poniżej dostępna jest również prezentacja nt. Agendy Miejskiej Unii Europejskiej.

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube