Ogłoszenie o naborze poddziałanie 11.1.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

03.11.2015

Ogłoszenie o naborze poddziałanie 11.1.1

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-037) ul. Juliusza Ligonia 46, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza konkurs nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-035/15 w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałania 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT RPO WSL 2014-2020

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.rpo.slaskie.pl oraz tutaj.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube