Ogłoszenie naboru projektów w ramach rozwoju usług społecznych i zdrowotnych - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

09.03.2017

Ogłoszenie naboru projektów w ramach rozwoju usług społecznych i zdrowotnych

Już od 10 kwietnia 2017 r. można składać wnioski w konkursie dotyczącym Poddziałania 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT.

 

Jakie typy projektów otrzymają dofinansowanie w tych konkursach?

 

Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji, działania na rzecz rozwoju usług świadczonych w mieszkaniach chronionych i wspomaganych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych, działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, a także działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Kto otrzyma dofinansowanie?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu.

 

Jaki jest termin składania wniosków?

Od 10 kwietnia do 10 maja 2017 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest na wrzesień 2017 roku.

 

9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT Subregion Centralny (RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17z alokacją ponad 35 mln zł

 

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 93 %. Minimalna wartość pojedynczego projektu nie może być mniejsza niż 100 tys. zł.

 

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube