Obrady Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

31.03.2017

Obrady Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020

29 marca br. obradował po raz pierwszy w tym roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Wśród poruszanych tematów odniesiono się do zasady komplementarności, której szczególnym przypadkiem jest tzw. powiązanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) z Europejskim Funduszem Społecznym (EFS). w projektach z obszaru rewitalizacji warunkiem koniecznym jest, by inwestycja w infrastrukturę była powiązana z projektem finansowanym ze środków EFS. Wobec pojawiających się wątpliwości, czy to powiązanie ma ograniczać się tylko do projektów finansowanych w ramach RPO WSL członkowie Komitetu Monitorującego przegłosowali podejście, które uznaje bardzo szeroką interpretację powiązania, czyli dopuszcza jego występowanie na poziomie EFS, nie tylko w obrębie projektów finansowanych w ramach RPO WSL, ale również finansowanych z różnych programów operacyjnych i różnych perspektyw finansowych.

 

Kolejnym zagadnieniem poruszonym na posiedzeniu było doprecyzowanie przypisów do jednego z kryteriów merytorycznych w kontekście termomodernizacji wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach zabytkowych, gdzie mamy do czynienia z ograniczeniem możliwości kompleksowej termomodernizacji z uwagi na wskazania konserwatora zabytków. Dzięki przyjętej interpretacji dla budynków, w których z uwagi na te ograniczenia nie można było przeprowadzić pełnego zakresu termomodernizacji, teraz dopuszcza się dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła przy zachowaniu minimalnego zakresu termomodernizacji. Komitet Monitorujący zaakceptował również wypracowane z samorządami lokalnymi podejście do zróżnicowania w obszarze EFS kryteriów w konkursach organizowanych w ramach ZIT/RIT. Konsekwencją ma być dostosowanie kryteriów oceny projektów do specyfiki społeczno-gospodarczej danego subregionu. Komitet dyskutował także nad propozycją, by w kryteriach wyboru projektów z obszaru EFS zrezygnować z zapisów dotyczących limitu wniosków ograniczeń kwotowych, z zastrzeżeniem utrzymania tych kryteriów w konkursach, w których uzasadnione jest to specyfiką wsparcia. Zaproponowane zmiany zostały zaakceptowane.

 

Członkowie Komitetu zapoznali się również z aktualnym stanem wdrażania RPO WSL, który wykazuje prawie 60% zaangażowania środków w prowadzone nabory projektów. Podpisane umowy opiewają na wartość dofinansowania w kwocie 3,7 mld zł, natomiast cała alokacja w Programie wynosi ponad 15 mld zł. We wszystkich obszarach Programu są już uruchomione nabory, a w 6 spośród 12 priorytetów zaangażowanie środków w projekty wybrane do dofinansowania jest na poziomie ok. 40% .

 

Komitet Monitorujący działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej RPO WSL. W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, świata nauki oraz partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe). Ponadto w pracach Komitetu Monitorującego mogą uczestniczyć przedstawiciele innych instytucji, w tym europejskich, a także osoby zaproszone przez przewodniczącego Komitetu Monitorującego. Przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych oraz świata nauki stanowią nie mniej niż jedną trzecią składu osobowego Komitetu Monitorującego, co ma zapewnić kontrolę społeczną nad realizacją programu. Komitet Monitorujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

 

Szczegółowy zakres programu obrad dostępny jest na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Podjęte uchwały i protokół z posiedzenia, będą dostępne na stronie internetowej w zakładce Komitet Monitorujący.

 

Źródło: www.slaskie.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube