Nowe narzędzia rozwoju terytorialnego w polityce spójności na lata 2014-2020 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

29.06.2016

Nowe narzędzia rozwoju terytorialnego w polityce spójności na lata 2014-2020

Informujemy, że Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie nowych narzędzi rozwoju terytorialnego w polityce spójności na lata 2014–2020: zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) oraz rozwój lokalny kierowany przez społeczność (CLLD).

Zgodnie z przedstawionym w rezolucji stanowiskiem Parlament Europejski zauważa m.in., że należy nadal propagować delegowanie kompetencji i zasobów na niższe szczeble w ramach funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz wzywa państwa członkowskie do obrony podejścia oddolnego i powierzania odpowiedzialności grupom lokalnym.

Zgodnie z zaprezentowanym stanowiskiem Parlament Europejski:

  • zauważa, że ZIT stanowią skuteczny mechanizm wdrożeniowy umożliwiający realizację zintegrowanych planów rewitalizacji i rozwoju obszarów miejskich; wzywa Komisję do wprowadzenia regulacji obejmujących finansowanie ZIT i CLLD z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych jako całości w celu wzmocnienia synergii;
  • jest zdania, że zintegrowane inwestycje terytorialne oraz rozwój lokalny kierowany przez społeczność powinny odgrywać jeszcze ważniejszą rolę w przyszłej polityce spójności; wzywa Komisję do przygotowania sprawozdania, które uwzględni mocne i słabe strony oraz możliwości i zagrożenia związane z wprowadzeniem tych narzędzi (analiza SWOT), poprzedzającego nowy wniosek ustawodawczy w sprawie ewentualnych scenariuszy na okres po 2020 r. dotyczących tych narzędzi;
  • domaga się, aby podejście oddolne w kontekście ZIT zostało sformalizowane w polityce spójności następnej generacji w trakcie programowania oraz na etapie wdrażania;
  • apeluje o poprawę koordynacji między Komisją a państwami członkowskimi i regionami w odniesieniu do wytycznych dotyczących tych narzędzi.
 
Do pobrania: Rezolucja Parlamentu Europejskiego.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube