Niespójność w znowelizowanych Wytycznych - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

23.01.2017

Niespójność w znowelizowanych Wytycznych

Zgodnie z informacją przekazaną przez IZ RPO WSL 2014-2020 informujemy, iż w  Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS oraz EFRR na lata 2014-2020 pojawiła się wewnętrzna niespójność pomiędzy Rozdziałem 7 pkt 27 Wytycznych a Załącznikiem 2, odnoszącym się do zasad ustalania przez Instytucję Zarządzającą RPO minimalnego poziomu wskaźników efektywnościowych OWES.


Rozdział 7 pkt 27 Wytycznych mówi o konieczności określania przez IZ RPO średniorocznych wartości wskaźników, natomiast w Załączniku 2 odstąpiono od wykazywania wartości w sposób średnioroczny.


Zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju z dnia 17.01.2017 r., zapis rozdziału 7 pkt 27 Wytycznych powinien brzmieć następująco:


„IZ RPO określa w ramach kryteriów wyboru projektów, zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący, oraz w decyzji o dofinansowaniu projektu lub umowie o dofinansowanie projektu minimalny średnioroczny wymagany poziom wskaźników, o których mowa w pkt 26, uwzględniając w szczególności stan rozwoju ekonomii społecznej w regionie lub subregionie oraz potrzeby rozwojowe, z uwzględnieniem zróżnicowań terytorialnych, a także postanowienia regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej oraz opinię ROPS”.


Powyższy zapis zostanie poprawiony przy najbliższej nowelizacji Wytycznych.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube