Lista ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-016/15 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

30.06.2016

Lista ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-016/15

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1294/123/V/2016 zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i dokonał wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu RPSL.10.02.01-IZ.01-24-016/15 dla Działania: 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie: 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT Subregionu Centralnego, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Określona w ogłoszeniu o konkursie wysokość alokacji 45 244 440,00 zł umożliwiła wybór do dofinansowania 15 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 26 milionów zł, przy zachowaniu kolejności na liście ocenionych projektów.

Listę projektów znajdą Państwo w załączeniu poniżej.

Źródło: www.rpo.slaskie.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube