Kolejne nabory w ramach rewitalizacji dopiero jesienią 2016 r. - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

01.06.2016

Kolejne nabory w ramach rewitalizacji dopiero jesienią 2016 r.

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 zadecydowała o nieuruchamianiu naborów zaplanowanych na maj lub czerwiec 2016 r.

 

Zgodnie z treścią SZOOP RPO WSL 2014-2020 projekty rewitalizacyjne muszą wynikać z przyjętych przez każdą z gmin Programów Rewitalizacji (PR), a zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym ocenia program rewitalizacji pod względem spełnienia wymagań odnoszących się do cech i elementów programu określonych w ww. Wytycznych.

 

Zaledwie 17 gmin złożyło swoje programy rewitalizacji w celu przeprowadzenia oceny przez IZ RPO WSL 2014-2020, natomiast kolejnych 68 złożyło wnioski o wsparcie przygotowania programów w ramach projektu „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin”. W „Wykazie programów rewitalizacji województwa śląskiego” znajduje się tylko jeden program rewitalizacji, który został pozytywnie zaopiniowany i jednocześnie uchwalony przez radę gminy.

 

Z uwagi na toczące się prace związane z oceną programów rewitalizacji oraz niewielką ilośćprogramów złożonych  i pozytywnie  zaopiniowanych, a także wobec realnego ryzyka, że w ramach naborów nie wpłyną żadne wnioski aplikacyjne, IZ RPO WSL 2014-2020 zdecydowała o uruchomieniu konkursów dla:

  • Poddziałania 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT,
  • Poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Południowy
  • Poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Zachodni

w drugim terminie, który jest przewidziany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie na 2016 rok, tj. w listopadzie bądź grudniu.

 

Więcej na temat rewitalizacji w RPO WSL 2014-2020 w zakładce: Rewitalizacja

 

Więcej na temat harmonogramu: Harmonogram naborów

 

Źródło: www.rpo.slaskie.pl

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube