Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

17.03.2016

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

W dniu 28 lipca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła zalecenia nakładające na instytucje administracji rządowej obowiązki w zakresie uwzględniania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych (Zalecenia Rady Ministrów dotyczące stosowania klauzul społecznych przez administrację rządową przy udzielaniu zamówień publicznych).

 

Zalecenia są kolejną inicjatywą podejmowaną przez zaangażowane w tematykę instytucje administracji centralnej mającą prowadzić do realizacji za pośrednictwem zamówień publicznych szerszych celów krajowej polityki społecznej. Zalecenia zostały skierowane do administracji rządowej, niemniej jednak również pozostałe instytucje administracji publicznej mogą się nimi kierować odpowiednio kształtując swoją politykę w zakresie zamówień publicznych.

 

Zwracamy również uwagę, iż kryteria wyboru projektów zgodności ze Strategią ZIT/RIT ogólne dla poddziałań ZIT/RIT - EFRR przewidują 1 punkt x 1,5 (waga) za stosowanie klauzul społecznych.

 

Na etapie realizacji inwestycji oceniane jest włączenie partnerów w realizację projektu:

  • Uwzględnienie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych lub zlecanie zadań w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub sformalizowana w formie porozumienia/umowy/listu intencyjnego współpraca z partnerami lokalnymi przy realizacji projektu.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie Urzędu Zamówień Publicznych

 

Źródło: www.uzp.gov.pl, www.ekonomiaspoleczna.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube