Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finan. z funduszy 2014-2020 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

13.06.2016

Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finan. z funduszy 2014-2020

Poradnik "Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020" jest skierowany zarówno do instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), jak również osób oceniających projekty i aplikujących o fundusze. Dokument ten ma na celu przybliżyć ideę równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych i pozwala zapoznać się z praktycznymi aspektami jej realizacji w projektach i programach operacyjnych.

 

Wszyscy beneficjenci środków unijnych (a także instytucje zaangażowane w ich wykorzystanie) zobowiązani są do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji.

 

Jednocześnie informujemy, iż w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego za koordynację dziedziny obu zasad horyzontalnych: równości szans, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn jest p. Agata Woźniak (agatawozniak@slaskie.pl) 

 


Źródło: www.power.gov.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube