I Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

29.04.2015

I Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020

 

W dniu 30 kwietnia br. odbędzie się I posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Jednym z zaplanowanych punktów posiedzenia miało być przyjęcie kryteriów wyboru projektów dla wybranych działań i poddziałań RPO, dla których w najbliższym czasie przewidziano nabory o dofinansowanie, w tym również dla projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Jednakże w związku z potrzebą dalszych prac nad kryteriami wyboru projektów ZIT/RIT oraz po konsultacji z Komisją Europejską, decyzją Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020, kryteria te nie zostaną przedłożone Członkom Komitetu do uchwalenia podczas posiedzenia w dniu 30 kwietnia br.

 

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020  został powołany przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 12 marca br. Jest ciałem doradczo-opiniodawczym dla RPO WSL. Do jego zadań należy m.in.: przyjmowanie kryteriów wyboru projektów, konsultowanie i zatwierdzanie zmian do RPO, zatwierdzanie planu ewaluacji RPO, monitoruje postęp w realizacji Programu i celów, które powinien osiągnąć.

 

W jego składzie zasiadają przedstawiciele zarówno Zarządu Województwa Śląskiego, jak i strony rządowej, samorządowej, partnerów społeczno-gospodarczych oraz przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO WSL i Instytucji Pośredniczących. Dodatkowo w roli obserwatorów w pracach Komitetu uczestniczą również przedstawiciele Komisji Europejskiej.

 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w Komitecie Monitorującym reprezentować będzie p. Paweł Silbert, Prezydent Miasta Jaworzno, Członek Zarządu Związku. Zaś na jego stałego zastępcę wyznaczono p. Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku.


Skład Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube