Główne zmiany w wytycznych dotyczących edukacji - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

25.01.2017

Główne zmiany w wytycznych dotyczących edukacji

W związku z trwającymi naborami w poddziałaniach z obszaru edukacji, tj.:

 

 • Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT: nabór do 30 stycznia 2017 r.
 • Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT: nabór do 8 lutego 2017 r.
 • Kształcenie ustawiczne – ZIT: nabór do 31 marca 2017 r.

przypominamy o najważniejszych zmianach w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020, które weszły w życie 6 września 2016 r.

 

 

PRZEDSZKOLA
 • dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, lub realizowanie dla tej grupy dzieci specjalnych zajęć edukacyjnych, nie wiąże się z koniecznością utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego
 • bieżące funkcjonowanie nowoutworzonego miejsca przedszkolnego może być finansowane przez maksymalnie 12 miesięcy
 • zakaz finansowania bieżącej działalności przedszkola z różnych źródeł, celem uniknięcia podwójnego finansowania
 • możliwość tworzenia miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 5 i 6 lat – wsparcie udzielane w ramach EFS powinno przyczyniać się do zwiększenia dostępu do wychowania przedszkolnego na obszarach o niskim stopniu jego upowszechnienia, w tym zwłaszcza wśród dzieci 3 i 4 letnich. Niemniej grupa docelowa została zdefiniowana szeroko, jako dzieci w wieku przedszkolnym określonym w ustawie o systemie oświaty, a więc również 5-cio i 6-cio latki
SZKOŁY ZAWODOWE
 • możliwość zakupu wyposażenia o parametrach wyższych niż opisane w katalogu KOWEZiU
 • dopuszczenie możliwości zakupu komputerów stacjonarnych w szczególnie uzasadnionych przypadkach
KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
 • rezygnacja z określania stawek jednostkowych dla szkoleń językowych adresowanych do osób dorosłych
 • możliwość realizacji szkoleń dla innych języków obcych niż angielski, niemiecki i francuski
 • rozszerzenie katalogu wydatków możliwych do ponoszenia poza stawki jednostkowymi
 • usunięcie stawek jednostkowych określonych wobec szkoleń dla osób z niepełnosprawnościami
WSPÓLNE DLA PRZEDSZKOLI ORAZ CENTRÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
 • zakaz finansowania w okresie trwałości ze środków europejskich: brak możliwości utrzymywania utworzonych struktur instytucjonalnych
Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube