Edukacja przedszkolna - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

10.02.2015

Edukacja przedszkolna

 

Projekt wytycznych EFS do Priorytetu Inwestycyjnego 10i zakłada zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług wychowania przedszkolnego na obszarach o jego niskim stopniu upowszechnienia. Ponadto, realizacja działań w ramach tego priorytetu ma przyczynić się do poprawy jakości wychowania przedszkolnego oraz wyrównania szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami. Z informacji uzyskanych w wydziale EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego taki układ priorytetów daje możliwość odejścia od kryterium tak zwanych „białych plam”. Dla przypomnienia, kryterium "białych plam" zakłada możliwość prowadzenia interwencji projektowej jedynie na obszarach gdzie poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej jest niższy niż średnia krajowa, co w przypadku województwa śląskiego, gdzie upowszechnienie jest stosunkowo wysokie, groziłoby koncentracją działań na obszarach, gdzie upowszechnienie jest co prawda niskie, ale mimo to wystarczające lub zgoła nadmiarowe. Zdaniem Wydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dużo korzystniejszym rozwiązaniem będzie zastosowanie kryterium rzeczywistych deficytów miejscowych oraz rozgraniczenia interwencji na dwa filary.

 

Pierwszy z filarów będzie się koncentrował na zaspokojeniu rzeczywistych braków w liczbie miejsc wychowania przedszkolnego przy założeniu, że liczba nowopowstałych miejsc w ramach udzielonego wsparcia powinna odpowiadać faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na obszarach, na których są one tworzone. Drugi filar będzie się koncentrował na podnoszeniu standardu i jakości edukacji przedszkolnej. W obydwu przypadkach interwencją będzie można objąć jedynie te inicjatywy, które prowadzą do tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Dlatego też rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia nie może być jedynym typem proponowanego wsparcia. Podobnie jak doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli może występować jedynie jako działanie uzupełniające, zmierzające do pozyskania nowych umiejętności niezbędnych w bieżącej pracy z dziećmi.

 

Wsparcie z funduszy RPO nie jest możliwa w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej w obszarze objętym działaniami projektowymi może być zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc wychowania przedszkolnego.

 

Szczegółowe podsumowanie projektu wytycznych EFS PI 09 i 10 znajdą Państwo w strefie logowania, w materiałach do pobrania.

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube