Dodatkowy nabór na ekspertów oceniających projekty w ramach RPO WSL - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

13.07.2016

Dodatkowy nabór na ekspertów oceniających projekty w ramach RPO WSL

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 rozpoczęła dodatkowy nabór na ekspertów zewnętrznych do oceny wniosków o dofinansowanie.

Kandydaci mogą ubiegać się o wpis do Wykazu Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, uczestniczących w wyborze projektów do dofinansowania, w tym w ramach oceny dokonywanej przez Związek Subregionu Centralnego, działający jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.


Dziedziny dla których zostaną powołani eksperci:
1. Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje w energetyce.
2. Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje w medycynie.
3. Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje w technologiach informacyjno – komunikacyjnych.
4. Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach
5. Technologie informacyjno-komunikacyjne w przedsiębiorstwach
6. Technologie medyczne (ochrony zdrowia).
7. Technologie dla energetyki i górnictwa.
8. Technologie dla ochrony środowiska.
9. Produkcja i przetwarzanie materiałów.
10. Przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy.
11. Nanotechnologie i nanomateriały.
12. Otoczenie biznesu, Profesjonalizacja IOB.
13. Infrastruktura badawczo-rozwojowa w obszarze regionalnych inteligentnych specjalizacji.
14. Tereny inwestycyjne.
15. Technologie informacyjno-komunikacyjne.
16. Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna.
17. Gospodarka wodno-ściekowa.
18. Gospodarka odpadami.
19. Dziedzictwo kulturowe.
20. Bioróżnorodność przyrodnicza.
21. Zarządzanie kryzysowe (ochrona przeciwpowodziowa).
22. Infrastruktura drogowa.
23. Transport i tabor miejski.
24. Transport i infrastruktura transportowa.
25. Tabor i infrastruktura kolejowa.
26. Aktywność zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia, adaptacyjność.
27. Rynek pracy i samozatrudnienie.
28. Przystosowanie do zmian przedsiębiorstw i pracowników.
29. Edukacja
30. Kompetencje i kwalifikacje kadr pracowniczych przedsiębiorstw sektora MŚP.
31. Polityka społeczna
32. Ekonomia społeczna.
33. Ochrona zdrowia.
34. Infrastruktura ochrony zdrowia.
35. Rewitalizacja i infrastruktura społeczna.
36. Infrastruktura edukacyjna.
37. Strategiczne planowanie rozwoju terytorialnego

Zgłoszenia kandydatów należy wysłać listem poleconym lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do dnia 8 sierpnia 2016 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube