Audyt desygnacyjny - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

05.05.2015

Audyt desygnacyjny

Informujemy, iż w dniu 6 maja, rozpocznie się audyt desygnacyjny w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WSL 2014-2020.

 

Kontroli poddane zostanie wewnętrzne środowisko kontroli, określające m.in.: strukturę organizacyjną, procedury uwzględniania standardów etyki w postępowaniu pracowników Biura, oddelegowanie zadań przez Instytucję Zarządzającą do Instytucji Pośredniczącej oraz zasoby ludzkie posiadające niezbędne umiejętności techniczne, na różnych poziomach i dla różnych stanowisk pracy w Biurze

 

Przewidziany czas na przeprowadzenie audytu desygnacyjnego całego RPOWSL 2014-2020 to okres ok. dwóch miesięcy.

 

Desygnacja jest potwierdzeniem spełniania przez zobowiązane instytucje warunków zapewniających prawidłową realizację programu operacyjnego. Desygnacji udziela Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, desygnacji podlegają:

  • instytucja zarządzająca (pełniąca jednocześnie funkcję instytucji certyfikującej),
  • instytucja pośrednicząca,
  • instytucja wdrażająca,
  • krajowy kontroler,
  • wspólny sekretariat.

Zgodnie z art. 124 ust. 2 rozporządzenia nr 1303/2013 podstawą desygnacji, o której mowa w ust. 1, jest sprawozdanie i opinia niezależnego podmiotu audytowego, który ocenia, czy wyznaczone instytucje spełniają kryteria dotyczące:

  • wewnętrznego środowiska kontroli
  • zarządzania ryzykiem
  • działań związanych z zarządzaniem i kontrolą
  • monitorowania.
  •  

W ramach audytu desygnacyjnego, przeprowadzonego w trybie ustawy o kontroli skarbowej, weryfikowana jest prawidłowość procedur i zdolność instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu regionalnego. Uzyskanie desygnacji uprawnia do rozpoczęcia finansowej realizacji RPO

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube