Aktualizacja Strategii ZIT - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

07.03.2016

Aktualizacja Strategii ZIT

Informujemy, iż Biuro Związku prowadzi prace nad VIII wersją Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Aktualizacja ww. dokumentu podyktowana jest w szczególności koniecznością zapewnienia zgodności Strategii ZIT
z następującymi dokumentami, zatwierdzonymi po terminie przyjęcia przez Walne Zebranie Członków Związku VII wersji Strategii ZIT, tj.:

  • Aneksem nr 1 do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPO WSL 2014-2020;
  • Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020;
  • zaktualizowanym Opisem Funkcji i Procedur RPO WSL 2014-2020;
  • zaktualizowanymi Instrukcjami Wykonawczymi IP ZIT RPO WSL;

oraz z uwagami przesłanymi przez IZ RPO WSL oraz Ministerstwo Rozwoju.

Prace nad aktualizacją Strategii ZIT potrwają do 23.03.2016. Po tym czasie rozpocznie się robocze opiniowanie dokumentu przez IZ RPO WSL oraz MR.

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube